Wnioski

Wnioski z corocznych Międzynarodowych spotkań dla przewodników, osób prowadzących Centra Pokoju, medziugorskie grupy modlitewne oraz działalność humanitarną

1. Międzynarodowe spotkanie dla przewodnika i osób prowadzących Centra pokoju i Medziugorskie grupy modlitewne i działalność humanitarna

z okazji 13 rocznicy objawień
Medziugorje, 21. - 23. 06. 1994 r.

2. Międzynarodowe spotkanie dla przewodnika i osób prowadzących Centra pokoju i Medziugorskie grupy modlitewne i działalność humanitarna

Baszka Voda, 2. - 6. 04. 1995 r.

3. Międzynarodowe spotkanie dla przewodnika i osób prowadzących Centra pokoju i Medziugorskie grupy modlitewne i działalność humanitarna

Tuczepi, 17.- 21. 03. 1996 r.

4. Międzynarodowe spotkanie dla przewodnika i osób prowadzących Centra pokoju i Medziugorskie grupy modlitewne i działalność humanitarna

Neum, 24. - 28. 02. 1997 r.

5. Międzynarodowe spotkanie dla przewodnika i osób prowadzących Centra pokoju i Medziugorskie grupy modlitewne i działalność humanitarna

Tema: „Medziugorski ruch religijny”
Neum, od 9 do 13 marca 1998 r.

Seminarium modlitewno - kształcące dla osób prowadzących grupy modlitewne i pielgrzymkowe oraz Centra Pokoju na całym świecie odbył się w Neumie w terminie od 9 do 13 marca 1998 r. W pracach seminarium na temat „Medziugorski ruch religijny" uczestniczyło około 150 uczestników z 17 krajów. Celem seminarium, odbywającego się po raz piąty z kolei, jest lepsze poznanie się i wymiana doświadczeń osób pracujących z pielgrzymami w Medziugorju i w swoich środowiskach.

Seminarium zakończyło się wydaniem wspólnego oficjalnego komunikatu końcowego.

KOMUNIKAT

We wspólnocie modlitwy i przyjaźni 150 przewodników z 17 krajów wysłuchało wykładów o ruchach religijnych ogólnie (Marianne Tigges z Bonn), medziugorskim ruchu religijnym dzisiejszym Kościele (Dirk Grotheus z Muenster) i o wkładzie Medziugorja w Nową Ewangelizację (Ivan Dugandżić z Zagrzebia).

Podczas pracy w grupach i rozmowach z wykładowcami doszliśmy do wniosku:

  1. Dziękujemy Bogu, że również w naszych czasach daje Kościołowi nowe inspiracje Ducha, które niekiedy przerastają w prawdziwe ruchy religijne. Jesteśmy szczęśliwi, że Medziugorje możemy zaznaczyć jako ruch religijny we współczesnym Kościele.
  2. Za obowiązek uważamy strzec źródeł medziugorskiego ruchu religijnego i dawać świadectwo autentycznego życia chrześcijańskiego fundamentowanego na orędziach Matki Bożej, stanowiących esencję Ewangelii, byśmy i my mieli wkład w odnowę Kościoła.
  3. By ruch religijny pochodził od Pana i był znaczący, nagląca jest potrzeba przecierania drogi pokoju na świecie i w Kościele lokalnym, do którego należy parafia Medziugorje.

Neum, od 9 do 13 marca 1998 r.
Uczestnicy

6. Międzynarodowe spotkanie dla przewodnika i osób prowadzących Centra pokoju i Medziugorskie grupy modlitewne i działalność humanitarna

Tema: „Pielgrzymka częścią naszego rozwoju religijnego”
Neum, 28. 02 - 05. 03. 1999 r.

W spotkaniu udział wzięło 150 uczestników z 15 krajów. Wykładowcami byli: Prof. dr. o. Adalbert Rebic, o. Stanislaw Kania, Dr. o. Slavko Barbarić i kapłani w Medziugorju. Uczestnicy jak co roku wydali

KOMUNIKAT

Przeanalizowaliśmy dokument Stolicy Apostolskiej "Pielgrzymowanie w wielki jubileusz 2000r.". dotyczący specyfiki pielgrzymowania do wielkich sanktuariów maryjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na pielgrzymowanie do Medziugorja. Świadomi, że pielgrzymowanie zajmuje ważne miejsce w życiu wiernych pragniemy jeszcze lepiej uświadomić sobie istotę pielgrzymowania i sprawić, by stało się prawdziwą okazją do odnalezienia wsparcia duchowego i pogłębienia życia religijnego, a także ukierunkowania swej drogi na Boga.

Dlatego polecamy wszystkim centrom medziugorskim i grupom modlitewnym by:

  • w swoich parafiach włączyły się w program pielgrzymowania w 2000 r.
  • w świetle wspomnianego dokumentu Stolicy Apostolskiej przygotowywały i prowadziły pielgrzymki do Medziugorja, tak by pielgrzymi mogli przeżyć "w milczeniu i skupieniu spotkanie z Bogiem i samym sobą", szczególnie w sakramencie pojednania i Eucharystii.

Neum, 28. 02 - 05. 03. 1999r.
Uczestnicy

7. Międzynarodowe spotkanie dla przewodnika i osób prowadzących Centra pokoju i Medziugorskie grupy modlitewne i działalność humanitarna

Tema: «Medziugorje - proroctwo XXI w.»
Neum, od 19 do 24 marca 2000 r.

Na VII spotkaniu prowadzcych centra pokoju uczestniczyo 100 uczestników z dwudziestu krajów, ze wszystkich stron wiata. Wykładowcami byli: O. Ivica Vidovic, o. Sabino Palumbieri, Alphonse Sarrach i kapłani w Medziugorju. Uczestnicy jak co roku wydali

KOMUNIKAT

Zebrani w Neum od 19 do 24 marca 2000 na VII spotkaniu prowadzcych centra pokoju i medziugorskie grupy modlitewne, zwracaj si do przyjació Medziugorja i pielgrzymów:

  1. Trwa Wielki Jubileusz chrzecijastwa. Umiemy Jezusa w centrum naszego ycia tak bymy dali swój wkad w odnow Kocioa naszych czasów i swojego Kocioa lokalnego.
  2. Znajdujemy wspólne punkty pomidzy programem Wielkiego Jubileuszu i ordzi Matki Boej z Medziugorja. Sowa Matki Boej: "Uczycie wszystko to co wam powie" odkrywa e Jezus Chrystus wczoraj dzi i na wieki jest ten sam.
  3. Goszenie Ewangelii jest zadaniem proroczym wszystkich ochrzczonych. Realizowane jest w yciu osobistym. Najlepsz form goszenia jest ycie. To samo odnosi si do osób goszcych ordzia Matki Boej.
  4. Wezwanie Maryi do pokoju i pojednania niech bdzie w szczególny sposób obecne w yciu jednostek, rodzin i grup, szczególnie w roku Wielkiego Jubileuszu.
  5. Ponownie wszystkich wzywamy do lepszego poznania i wiernego strzeenia róde duchowoci medziugorskiej.

Medziugorje, 24. marca 2000 r.
Uczestnicy

8. Międzynarodowe spotkanie dla przewodnika i osób prowadzących Centra pokoju i Medziugorskie grupy modlitewne i działalność humanitarna

Tema: „Pokój i pojednanie”
Medziugorje, od 26. lutego do 1. marca 2001 r.

W dniach od 26. lutego do 1. marca odbyło się VIII międzynarodowe spotkanie dla osób prowadzących centra pokoju, medziugorskie grupy modlitewne i pielgrzymkowe. Rekolekcje miały temat „Pokój i pojednanie”. W spotkaniu udział wzięło 140 uczestników z 20 krajów. Wykładowcami byli: o. dr Bożo Lujić OFM, o. dr Ljudevit Rupczić OFM, o. dr Tomislav Pervan OFM o. Ljubo Kurtović OFM i gospodarz spotkania proboszcz o. dr Ivan Sesar OFM. Przez cztery dni uczestnicy spotkania modlili się i rozważali temat pokoju i pojednania, modlili się na Górze Objawień i na Kriżevcu oraz rozmawiali o praktycznych problemach związanych z pielgrzymowaniem do Medziugorja.

Jak i na wszystkich poprzednich spotkaniach tak i w tym roku uczestnicy wystosowali wspólny

KOMUNIKAT

Już od dwudziestu lat jesteśmy świadkami tego, że Jezus Król Pokoju przez swoją Matkę Królową Pokoju i Pojednania stał się centrum naszego pielgrzymowania do Medziugorja.

Zebrani na VIII. międzynarodowym spotkaniu dla osób prowadzących centra pokoju, medziugorskie grupy modlitewne i pielgrzymkowe, rozważaliśmy temat pokoju i pojednania, słuchając wykładów, modląc się i rozmawiając. Próbując odnaleźć rolę jaką mamy odegrać jako chrześcijanie, zrozumieliśmy, że przede wszystkim jest to wykonywanie słów Pisma św.: „Wszystko zaś co pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.” (2 Kor 5, 18-19)

Słowo Pańskie, które znalazło najżyźniejszą glebę w sercu Jego i naszej Matki – pragniemy wg Jej przykładu wyryć Słowo Boże w sercu swoim jako święty obowiązek i powołanie.

Niech rozpoczęty Wielki Post będzie czasem owocnym na tej drodze!

Medziugorje, 1. marca 2001 r.
Uczestnicy

9. Międzynarodowe spotkanie dla przewodnika i osób prowadzących Centra pokoju i Medziugorskie grupy modlitewne i działalność humanitarna

Tema: „MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ...”
Medziugorje, od 17. do 21.02.2002 r.

W dniach od 17 do 21 lutego odbyło się w Medziugorju IX międzynarodowe spotkanie przewodników oraz osób prowadzących centra pokoju oraz grupy modlitewne, charytatywne i pielgrzymkowe. Na spotkaniu obecnych było 170 przewodników i księży, którzy prowadzą medziugorskie organizacje na całym świecie. Wykładowcami na rekolekcjach byli o. dr Ivan Dugandžić OFM, o. Ivan Landeka OFM, o. Jozo Zovko OFM i o. Ljubo Kurtović OFM. W imieniu organizatorów obecnych pozdrowił o. Branko Radosz OFM, proboszcz medziugorski, a koordynacją zajął się o. Mario Knezović OFM, dyrektor centrum informacyjnego „Mir” Medziugorje. Podczas pięciodniowych rekolekcji był również dzień postu i modlitwy. Na końcu spotkania uczestnicy wydali wspólny komunikat, który zamieszczamy w całości:

KOMUNIKAT

W ramionach Królowej Pokoju w Medziugorju na początku Wielkiego Postu, czasu łaski, modlitwy, pokuty, postu i nawrócenia odbyło się IX międzynarodowe spotkanie dla przewodników, osób prowadzących centra pokoju, grupy modlitewne pielgrzymkowe i charytatywne. Na spotkaniu, którego tematem było: „Módlcie się, módlcie się, módlcie się...” zebrało się 170 uczestników z 15 krajów świata.

Świadomi, że jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, aby w pełni naśladować Chrystusa (Łk 5, 1-11) rozumiemy odpowiedzialność względem zadań we współczesnym, niekiedy bezbożnym świecie, które daje nam nasz Zbawiciel.

Ludzie – każdy z nas - przez modlitwę mogą otwierać się na łaskę Bożą i w ten sposób nawiązać dialog ze Stwórcą świata (Mt 6, 7-15). Właśnie w Medziugorju ruch modlitewny jest swego rodzaju odnową Kościoła i odpowiedzią na Boże oddanie.

Matka Boża wytrwale wzywa nas do modlitwy sercem w intencji tego niespokojnego świata (orędzie 25 września 2001), który niszczony jest przez nienawiść i egoizm. Dlatego my, uczestnicy tych rekolekcji wzywamy do oddania się w modlitwie, gdyż jest to droga, która ludzi i każdego człowieka może doprowadzić do Chrystusa, który jest naszym pokojem.

Umocnieni, przez obecność Matki Bożej w sanktuarium, Jej matczyną cierpliwość i miłość do nas, wzywamy każde ludzkie serce, aby rozpoznało głos Matki Bożej, który wzywa nas do modlitwy i nawrócenia.

W czasie Wielkiego Postu szczególnie wzywamy do oddania, wyrzeczenia i postu jako formy spotkania Chrystusa w głodnych, spragnionych i cierpiących w więzieniu...(Mt 25, 31-46).

Z tego spotkania, które odbyło się w duchu modlitwy, i z miejsca, które stało się znakiem spotkania i modlitwy całego świata wzywamy do modlitwy o jedność Kościoła, pokój na świecie i nawrócenie grzeszników.

Posłuszni orędziom Matki Bożej pragniemy, aby Jej głos zamieszkał w każdym sercu i spróbujemy przenieść Jej szkołę modlitwy do naszych wspólnot parafialnych i rodzin. Choć zgromadziliśmy się tu przybywając z różnych krajów świata, modlitwa połączyła nas w jedną rodzinę.

Niech te owocne znaki będą odpowiedzią dla współczesnej, podzielonej ludzkości.

Uczestnicy

Medziugorje 21 lutego 2002 roku
Uczestnicy

10. Międzynarodowe spotkanie dla przewodnika i osób prowadzących Centra pokoju i Medziugorskie grupy modlitewne i działalność humanitarna

Tema: „Istota Medziugorja”
Medziugorje, 23. – 27. 02. 2003 r.

Od 23 do 27 lutego 2003 r. odbyło się X Międzynarodowe spotkanie dla osób prowadzących grupy pielgrzymkowe, centra pokoju i organizacje charytatywne. W spotkaniu udział wzięło 150 przewodników i księży, prowadzących stowarzyszenia medziugorskie na całym świecie. Na zakończenie spotkania uczestnicy wystosowali wspólny komunikat, który publikujemy w całości:

KOMUNIKAT

Zebraliśmy się w miejscu modlitwy i pokoju, idąc za głosem Matki Bożej i wskazówkami Ducha Świętego w liczbie 150 osób, które przybyły na X Międzynarodowe spotkanie dla osób prowadzących centra pokoju i medziugorskie grupy modlitewne, pielgrzymkowe i charytatywne. W atmosferze modlitewnej oraz we wspólnocie rozważaliśmy temat „Istota Medziugorja”.

Znając orędzie, które z Medziugorja płynie do Kościoła, świata i każdego człowieka uznaliśmy za ważne, aby jeszcze raz przeanalizować siłę tego orędzia i tego co ono dziś oznacza. Orędzia Matki Bożej z Medziugorja docierają do nas już prawie 22 lata. Matka Boża chce nam w ten sposób powiedzieć, abyśmy powrócili do Jezusa, który jest źródłem naszego życia. „Pragnę was jak najbardziej przybliżyć do Jezusa i Jego zranionego serca, abyście mogli zrozumieć niezmierzoną miłość, która została darowana za każdego z was.” (orędzie Matki Bożej z 25.11.1991r.). Dlatego motywowani doświadczeniami wielu ludzi uważamy, że atmosfera medziugorska jest nowym bodźcem i wezwaniem abyśmy udali się do źródeł naszej wiary i szukali Zbawiciela. „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” (Dz 4, 12)

Świat, w którym żyjemy i którego los dzielimy bez Jezusa podąża w nieznane. W takim świecie przetarte ścieżki przez miliony ludzi modlących się w Medziugorju mogą być jedynie nową nadzieją i głosem proroczym. Jako takie Medziugorje zobowiązuje wszystkich, którzy usłyszeli i zrozumieli Boży głos, aby innym go głosili i dawali o nim świadectwo. Dlatego wzywamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na całym świecie w roku Pisma Świętego, aby przez swoje życie cudownie nieśli Radosną nowinę. W tym zadaniu Bóg z pewnością nie zostawi nas samych. „Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.” (Mk 16, 20)

W czasie spotkania analizowaliśmy również rolę Kościoła w nowej formie głoszenia Ewangelii i otwartości na badanie objawień medziugorskich. W roku Różańca św., który ogłosił Ojciec Święty zobowiązani jesteśmy wezwać wszystkich pielgrzymów medziugorskich, aby to wezwanie przemieniło się w powszechną praktykę. Różaniec jako mocny oręż Nieba niech będzie odpowiedzią chrześcijan na niepokój i podziały na świecie. Dlatego w duchu tego spotkania, które wypełnione było modlitwą i rozmowami wzywamy wszystkich ludzi na świecie, aby poprzez Maryję otworzyli się na Jezusa i stali się żywymi członkami Kościoła.

Medziugorje, 27 lutego 2003r.
Uczestnicy”

11. Międzynarodowe spotkanie dla przewodnika i osób prowadzących Centra pokoju i Medziugorskie grupy modlitewne i działalność humanitarna

Tema: „POKUTA I WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK”
Medziugorje, 22. - 26. 02. 2004 r.