Duszpasterze parafii

Parafia św. Jakuba apostoła – Medziugorje

 

Proboszcz:

 

 

O. Marinko Sakota, OFM urodził się w Čitluku 12 lipca 1968 r. Do szkoły podstawowej oraz do pierwszej klasy szkoły średniej uczęszczał w Čitluku. Następnie idąc za głosem powołania franciszkańskiego udał się do seminarium franciszkańskiego w Visoko. Tam ukończył II klasę szkoły średniej, a dwie pozostałe w gimnazjum jezuickim w Dubrowniku, gdzie zdał maturę. 15 lipca 1987 roku w Humacu przywdział habit franciszkański i spędził rok w nowicjacie. W latach 1988-1989 odbył służbę wojskową w ówczesnej armii jugosłowiańskiej. Studia filozoficzno-teologiczne rozpoczął w Sarajewie na Wydziale Teologii Franciszkańskiej (1989-1990), kontynuował w Zagrzebiu w kolegium jezuickim (1990-1992), a ukończył w Fuldzie w Niemczech (1992-1995), gdzie uzyskał dyplom. Śluby wieczyste złożył w Širokim Brijegu w 1993 roku. Święcenia diakonatu przyjął w Zagrzebiu 10 lutego 1996 r., a kapłańskie we Frohnleiten 13 lipca 1996 r. Pierwszym miejscem posługi był klasztor franciszkanów w Innsbrucku, gdzie spędził rok jako asystent (1996-1997), następnie jako asystent duchowy przebywał we Frohnleiten (1997-1998) i jako kapelan w Augsburgu (1998-2000). Był kapelanem w Mostarze (2000-2003), a następnie proboszczem w miejscowości Gradnići (2003-2010). Od września 2010 r. służył w Medziugorju jako kapelan, a po śmierci ówczesnego proboszcza został mianowany nowym proboszczem parafii.


Wikariusze:

O. Karlo Lovrić, OFM, urodził się 2 grudnia 1941 r. w Uzarići, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Ukończył gimnazjum w Širokim Brijegu. W 1957 roku wstąpił do seminarium i rozpoczął naukę w klasycznym gimnazjum w Sinju, którą następnie kontynuował w szkole jezuickiej w Dubrowniku, gdzie zdał maturę. Po odbyciu służby wojskowej przywdział habit franciszkański i w 1963 roku rozpoczął nowicjat w Humacu. Studia filozoficzne i teologiczne w rozpoczął w Visoko, kontynuował w Sarajewie, a ukończył w Königstein i we Frankfurcie nad Menem, gdzie 29 czerwca 1968 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 1969 do 1971 był asystentem duchowym w Humacu / Ljubuški, od sierpnia 1971 do końca roku w Chorwackiej Misji Katolickiej (HKM) w Zurychu, a od 1972 do 1980 był założycielem i prowadzącym CHMK w St. Gallen w Szwajcarii. Od października 1980 do 1982 był proboszczem w Širokim Brijegu. Od września 1982 do grudnia 1988 roku ponownie przebywał w Szwajcarii. Założył CHMK w Lozannie i był jej pierwszym kierownikiem. Od 1988 do końca stycznia 2005 był kierownikiem CHMK w Zurychu. Był delegatem narodowym Chorwackich Misji Katolickich w Szwajcarii w latach 1989-2001, a także delegatem prowincjalnym w latach 1999-2001. Przybył do Medziugorja w połowie maja 2005 roku i pracuje jako asystent duchowy.

 

O. Ivan Dugandžić, OFM, (ur. Krehin Gradac, 1943) uczęszczał do szkoły średniej w Zadarze i Dubrowniku. Rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne w Visoko, a kontynuował i ukończył w Königstein. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku we Frohnleiten. Doktorat z teologii biblijnej uzyskał w 1976 roku w Würzburgu. Służył w Medziugorju od 1970 do 1972 i od 1985 do 1988. Był sekretarzem prowincji franciszkańskiej w Hercegowinie, wychowawcą nowicjatu, teologiem, gwardianem klasztoru Franciszkańskiej Prowincji Hercegowiny w Zagrzebiu, profesorem i kierownikiem Wydziału Pisma Świętego Nowego Testamentu na Katolickim Wydziale Teologicznym (KBF) Uniwersytetu w Zagrzebiu. Pisze książki, artykuły i recenzje naukowe, tłumaczy, przemawia na spotkaniach naukowych i forach dyskusyjnych oraz w mediach publicznych, redaguje prace naukowe, jest członkiem komisji eksperckich. Rękopis jego książki Biblijna teologia Nowego Testamentu z 2004 roku został przyjęty jako podręcznik uniwersytecki Uniwersytetu w Zagrzebiu. Od sierpnia 2013 roku jest wikariuszem parafii w Medziugorju.

 

 

O. Mladen Herceg, OFM (ur. Crveni Grm, 1945) uczęszczał do liceum w Visoko i Dubrowniku. Studiował filozofię i teologię w Visoko i Sarajewie, a studia podyplomowe ukończył w Rzymie. Temat jego pracy magisterskiej brzmiał: Miłość jako podstawa relacji międzyludzkich w kontekście nauki Soboru Watykańskiego II. Święcenia kapłańskie przyjął w 1968 roku w Varešu. Był asystentem duchowym w Humcu, Mostarze, Drinovcach i Medziugorju, opiekunem duchowym sióstr zakonnych w Bijelo Polje i Medziugorju, wychowawcą kleryków w Poljudzie, wychowawcą pomocniczym studentów seminarium duchownego, wikariuszem klasztornym i opiekunem duchowym kleryków w Zagrzebiu. Prowadził kontemplacyjne ćwiczenia duchowe. Od sierpnia 2013 roku jest wikariuszem parafii w Medziugorju.

 

 

 

O. Dragan Ružić, OFM, (ur. Sarajewo, 1962) uczęszczał do szkoły średniej w Visoko. Studiował filozofię i teologię w Sarajewie i Bolonii a studia podyplomowe ukończył w Rzymie. Tytuł magistra uzyskał w 1997 r. w Salesianum, a temat jego pracy magisterskiej dotyczył wpływu reklam telewizyjnych na osoby nieletnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 roku w Bolonii. Był asystentem duchowym w Mostarze i Tomislavgradzie oraz sekretarzem Franciszkańskiej Prowincji Hercegowiny. W Kurii Generalnej w Rzymie pracował od lutego 1999 roku aż do przeniesienia do Medziugorja. 

 

 

 

 

O. Slavko Soldo, OFM, (ur. Medziugorje, 1946) uczęszczał do szkoły średniej w Dubrowniku. Studia filozoficzno-teologiczne rozpoczął w Sarajewie, kontynuował w Trydencie, a skończył w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku w Königstein. W 1973 roku udał się do Kustodii Franciszkańskiej Prowincji Hercegowiny w USA do klasztoru św. Antoniego w Chicago. Wkrótce wyjechał do Waszyngtonu, gdzie studiował język angielski na Uniwersytecie Georgetown. Posługa w Kustodii: asystent duchowy w parafii św. Augustyna w West Allis od 1974 r. do 1975 r.; asystent duchowy w parafii św. Cyryla i Metodego w Nowym Jorku od 1975 r. do 1977 r.; asystent duchowy w parafii św. Hieronima w Chicago od 1977 r. do 1979 r.; proboszcz parafii św. Cyryla i Metodego w Nowym Jorku od 1979 r. do 1986 r.; proboszcz w parafii św. Augustyna w West Allis od 1986 r .do 1988 r.; proboszcz parafii NMP w Steelton od 1988 r. do 1989 r.; proboszcz w parafii św. Cyryla i Metodego w Nowym Jorku od 1989 r. do 1994 r; w 1994 roku został wybrany na kuratora Kustodii Franciszkańskiej z siedzibą w Chicago i sprawował urząd do 29 czerwca 2001 r.; następnie Prowincjał Prowincji Franciszkańskiej Hercegowiny, z siedzibą w Mostarze, od 29 czerwca 2001 do kwietnia 2007; mistrz nowicjatu w klasztorze św. Antoniego w Humacu od 18 września 2007 r. do 15 lipca 2016 r.; w West Allis w 1987 roku założył i prowadził „Chorwacki Religijny Program Radiowy". W 1991 roku w Nowym Jorku założył Fundację Pomocy Ofiarom Wojny Domowej, która działała przez cały okres wojny domowej. W latach 1994-2001 pracuje jako redaktor „Kustodijski vjesnik". Od sierpnia 2016 r. jest wikariuszem parafii w Medziugorju.

O. Zvonimir Pavičić, OFM, (ur. Mostar, 1989). Ukończył szkołę podstawową i średnią w Širokim Brijegu, a następnie Katolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Zagrzebiu w 2017 roku. Święcenia diakonatu przyjął w Zagrzebiu 26 lutego 2017 r., a święcenia kapłańskie w Mostarze 25 czerwca 2017 r. Jako diakon przybył na posługę do Medziugorja, a od chwili święceń kapłańskich w tej samej parafii jest wikariuszem.

 

 

 

 

 

O. Renato Galić, OFM, (ur. Imotski, 1992) ukończył szkołę podstawową i średnią w Širokim Brijegu. Studia filozoficzno-teologiczne rozpoczął Katolickim Wydziale Teologicznym (KBF) Uniwersytetu w Zagrzebiu, a następnie kontynuował na Papieskim Uniwersytecie Antonianum, który ukończył w 2019 r. Święcenia diakonatu przyjął 29 listopada 2019 roku w Širokim Brijegu, a kapłańskie w Mostarze 30 czerwca 2020 r. Okres diakonatu spędza w Medziugorju, gdzie pozostał po święceniach kapłańskich, pełniąc obecnie funkcję wikariusza parafii.

 

 

 

 

 

O. Antonio Primorac, OFM, OFM (Stuttgart, 1993), uczęszczał do szkoły podstawowej w Humacu i gimnazjum w Ljubuškach. Habit franciszkański przywdział 13.7.2014. w Mostarze. Studia teologiczne rozpoczął w Zagrzebiu, a zakończył w Rzymie. Święcenia diakonatu przyjął 21 listopada 2020 r. w katedrze w Mostarze, a święcenia kapłańskie 29 czerwca 2021 r. także w Mostarze, po czym nadal pracuje w parafii Međugorje.

 

 

 

 

Diakon:

 

 

 

 

 

O. Ivan Hrkać, OFM, (Posušje, 1996),  ukończył szkołę podstawową w Širokim Brijegu, a gimnazjum w Visoko. Habit franciszkański przywdział 12. 7. 2015 w Mostarze. Studia ukończył w 2021 roku na Wydziale Teologii Instytutu Towarzystwa Jezusowego w Zagrzebiu. Święcenia diakonatu przyjął 30 października 2021 r. w katedrze w Mostarze.

 

 

 

 

 


Brat zakonny:

Josip Marija Katalinić OFM (ur. Pepelana koło Viroviticy, 1952) wstąpił do nowicjatu Zakonu Franciszkanów w 1989 roku w Humacu, gdzie złożył śluby wieczyste 17 września 1994 roku. Służył w klasztorach franciszkańskich w Mostarze i Širokim Brijegu. Od lipca 2002 r. posługuje we wspólnocie w Medziugorju.

 

 

Siostry Franciszkanki 

W parafii posługują również siostry franciszkanki: s. Blanka Vukadin, s. Mila Mikulić, s. Robertina Barbarić, s. Anđela Radić, s. Nera Glavaš, s. Irena Azinović i s. Vesna Glavota. Zajmują się zakrystią i śpiewem oraz wykonują prace domowe.