17. MEÐUNARODNI SUSRET VODITELJA CENTARA MIRA I MEÐUGORSKIH MOLITVENIH, HODOČASNIČKIH I KARITATIVNIH SKUPINA

datum: 26.02.2010.

Sedamnaesti međunarodni susret  voditelja centara mira, molitvenih i karitativnih skupina  vezanih za Međugorje, održat će se  u Međugorju  od  28. veljače do 4. ožujka 2010. godine.  Tema susreta je:

«…Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!»(Iv 6, 68)

 

 

Program

Nedjelja, 28. 02. 2010.
14, 00   Registracija sudionika
17, 00   Večernji molitveni program u crkvi
     
Ponedjeljak, 1. 03. 2010.
9,00   Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
9,30   Predavanje, razgovor: fra Ivan Landeka
    Stanka
11,00   Susret i razgovor s predavačem
15,00   Rad po jezičnim skupinama
17,00   Večernji molitveni program u crkvi
20,30   Susret sa župnikom
     
Utorak, 2. 03. 2010.
9,00    Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
9,30   Predavanje, razgovor: fra Ivan Ivanda
    Stanka
11,00   Susret i razgovor s predavačem
15,00   Molitva na Brdu ukazanja
17,00   Večernji molitveni program u crkvi
     
Srijeda, 3. 03. 2010.
Molitveni dan: fra Danko Perutina
9,00   Molitva, predavanja, razgovori…
12,00   Zajednički ručak (post)
14,00   Molitva na Križevcu
17,00   Večernji molitveni program u crkvi
21,00   Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
     
Četvrtak, 4. 03. 2010.
9,00   Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
    Molitva, završna sv. Misa
12,30   Zajednički ručak

Predavači na ovogodišnjem seminaru su:

Fra Ivan Landeka rođen je u Rastovači 1954. godine.Osnovnu školu završio je u Posušju, a klasičnu gimnaziju u Visokom. U Franjevački red Hercegovačke franjevačke provincije stupio je na Humcu 1973. Filozofsko-teološki studij započeo je u Sarajevu, a završio u Augsburgu gdje je i zaređen za svećenika 1981. Sedam godina djelovao je kao župni kapelan u župi Humac, a od 1988. do 2000. u Međugorju gdje je obnašao službu župnika od 1991. do 2000. Od 2000. do  2005.  župnik je župe Humac, a trenutno obnaša službu župnika u župi  Kočerin.

Dr. fra  Ivan Ivanda, rođen  je 17. 3. 1964. u Tomislavgradu. Osnovnu školu završio je u Bjelovaru, a klasičnu gimnaziju u Visokom. U Franjevački red Hercegovačke franjevačke provincije stupio je na Humcu 1983. Filozofsko-teološki studij započeo je u Sarajevu, a završio u Fuldi (Njemačka) gdje je i zaređen za svećenika 1991. Obnašao je službu kapelana u Tomislavgradu od 1991.do 1993. te u Bukovici od 1993. do 1995.  Potom odlazi u Rim gdje je  2001. obranio doktorsku disertaciju iz fundamentalne teologije na temu: «Problem zla u teologiji Hansa Ursa von Balthasara». Od 2001. do 2005. predaje teologiju na Katehetskom institutu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, od 2005. do 2007. obnaša službu župnog kapelana u samostana na Širokom Brijegu, te od 2007 u župni Čerin.  Redovito surađuje u katoličkom časopisu «Naša ognjišta». Objavio nekoliko članaka u stručnim časopisima, bavi se prevođenjem i pisanjem.

Fra Danko Perutina rođen je 1970. u Sarajevu. Nakon osnovne i srednje škole stupa u  Franjevački red Hercegovačke franjevačke provincije 1991. Studira teologiju u Zagrebu. Zaređen je za svećenika 1999. u Norvalu u Kanadi. Djeluje kao župni kapelan i pomoćni odgojitelj sjemeništaraca na Humcu od 1999. do 2001., kao župni kapelan u Međugorju od  2001. do 2002. U Rimu studira mariologiju i magistrira na Papinskom teološkom fakultetu Marianum na temu: „Djevica Marija u intelektualnom i duhovnom odgoju“. Zamjenik je odgojitelja novaka i voditelj postulanata od lipnja 2005., a od  2007. djeluje kao župni kapelan u Međugorju.