Tumačenje logotipa za Festival mladih u Međugorju, 1. - 6. 08. 2008.

datum: 10.07.2008.

Tema festivala mladih je „Primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci“ - Dj 1,8

Logotip sadrži četiri temeljna elementa:

1. Golub - simbol Duha Svetoga

Duh Sveti se u Evanđeljima očitovao u liku goluba prilikom Isusovog krštenja u Jordanu. Evanđelist Matej nas izvještava: «Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj» (Mt 3,16). Slično donose Marko (1,10), Luka (3,21-22), i Ivan (1,32). Duh Sveti svojom milošću budi našu vjeru i proizvodi novi život koji se sastoji u «spoznaji Oca i onoga kojega je On poslao, Isusa Krista». Duh Sveti nas prosvjetljuje, prebiva u nama kao u hramu, posvećuje nas za Božje prebivalište i sve stvara novo. Duh Sveti sabire Crkvu, u srcima ljudi budi vjeru u Isusa i po njegovoj riječi ih sabire u zajednicu.

2. Blažena Djevica Marija

Isus nam je povjerio svoju Majku Mariju kao posebni dar svoje ljubavi riječima: «Ženo, evo ti sina», a Ivanu je rekao «Evo ti majke» (Iv 19,26) i tako nas je sve povjerio Mariji. Marija je majka Crkve i majka naša. Blažena Djevica Marija se u Međugorju predstavila kao Kraljica mira.

3. Crkva

Crkva je mjesto gdje se odvija cjelokupni sakramentalni život. Sakramenti su djelotvorni znakovi milosti, ustanovljeni od Krista i povjereni Crkvi, kojima nam se podjeljuje božanski život (KKC 1131). One koji ih primaju Duh Sveti ozdravlja i preobražava suobličujući ih Sinu Božjemu.

4. Mladi

U Međugorju se jasno vidi, posebno na Festivalu mladih, kako je Crkva uistinu zaručnica: mlada, lijepa i razigrana. Sedmero mladih koji se drže za ruke predstavljaju Crkvu iz cijelog svijeta koja je ujedinjena u Duhu Svetom.